လာေရာက္နားဆင္သူအားလုံးကုိ Flash Song ၿမဳိ ့ေတာ္မွအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ . . .